VEB Otto Grotewohl Böhlen

VEB Otto Grotewohl Böhlen

VEB Otto Grotewohl Böhlen